Handelsbetingelser

1. Tilbud og aftale
Tilbud er bindende for AP Reklamebureau ApS i 1 mdr. fra tilbudets dato at regne, medmindre andet er aftalt. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af AP Reklamebureau ApS. I tilfælde,
hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen indgået, når AP Reklamebureau ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
2. Pris
Alle priser er afgivet på grundlag af de på datoen kendte fakta på opgaven samt gældende niveau for løsninger, materialepriser og øvrige omkostninger.Har kunden anmodet AP Reklamebureau ApS
om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, planer og oplæg m.m., er AP Reklamebureau ApS berettiget til at fakturere herfor.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er AP Reklamebureau ApS berettiget til at
regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er AP Reklamebureau ApS berettiget til at kræve betaling for:
– Arbejde, der påløber, som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet AP Reklamebureau ApS, viser sig ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede
materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
– Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
Alle priser er beregnet for levering fra AP Reklamebureau ApS forretningsadresse. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den
aftalte pris – se pkt. 3.Alle priser er ekskl. Moms.
3. Levering
Med forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen leveringstid aftalt, finder levering sted, når AP Reklamebureau ApS arbejde er færdigt.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af omstændigheder – se punkt 8 eller kundens handling eller undladelser, har AP Reklamebureau ApS ret til tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller
til at hæve aftalen.
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af AP Reklamebureau ApS forpligtelser fordyres, er AP Reklamebureau ApS forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer
at ville skadesløsholde AP Reklamebureau ApS ved betaling af den af AP Reklamebureau ApS beregnede merpris.
4. Betaling
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med AP Reklamebureau ApS til en hver tid gældende rente. På AP Reklamebureau ApS anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed
for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er AP Reklamebureau ApS forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed. Er kundens forhold årsag til, at en aftale
ikke kan gennemføres kontinuerligt, er AP Reklamebureau ApS berettiget til delvis fakturering.
5. Ejendomsret, ophavsret mv.
AP Reklamebureau ApS skitser, layout, rentegninger, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører AP Reklamebureau ApS og må
ikke uden AP Reklamebureau ApS godkendelse overlades til tredjemand.
Hvad AP Reklamebureau ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- eller trykmedia, uanset med hvilken
teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er AP Reklamebureau ApS ejendom og kan ikke efter arbejdets
udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
Ovenstående materialer må alene anvendes til arbejde for kunden og opbevares kun efter aftale herom.
Udlevering af originalmateriale: AP Reklamebureau ApS følger den grafiske branches politik og udleverer derfor ikke originalmateriale – print eller elektronisk, som f.eks. grafik, foto, website, CMSkoder,
software, kildekoder og lignende – der er bundet af ophavsretten, når der ikke foreligger en forudgående skriftlig aftale derom.
6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er kunden med fra punkt 3 følgende forbehold, kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker
til nøjagtig bestemt tid.
7. Mangler
AP Reklamebureau ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder web-design, tekster, print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
AP Reklamebureau ApS har ret til en mere eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end AP
Reklamebureau ApS, har AP Reklamebureau ApS ret til en rimelig mere eller mindre levering ud over de 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens betingelser.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamere kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen
gældende.
AP Reklamebureau ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter AP Reklamebureau ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
8. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har AP Reklamebureau ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der
beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikt af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som AP Reklamebureau ApS ikke er herre over,
såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på
transportmidler,almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af ansvarsfrihed, hvis årsagen til under AP Reklamebureau ApS forsinkelse eller manglende udførelse er en af de ovennævnte omstændigheder eller
virksomhedens ophør.
I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter AP Reklamebureau ApS ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af kundens retsforhold
over for tredjemand. AP Reklamebureau ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis
er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
AP Reklamebureau ApS er aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis
fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra AP Reklamebureau ApS sider er handlet med grov uagtsomhed. AP Reklamebureau ApS hæfter aldrig for driftstab,
avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at AP Reklamebureau ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar, er kunden pligtig til at holde AP Reklamebureau ApS skadesløs
herfor såvel som sagsomkostninger.
AP Reklamebureau ApS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker,
andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager AP Reklamebureau ApS sig et ansvar overfor
tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden AP Reklamebureau ApS skadesløs for et sådan ansvar.
AP Reklamebureau ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelser af ejendom, som f.eks. , originaler, materialer o.l., som ikke er AP Reklamebureau ApS, men som er overladt denne af kunden med
på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder AP Reklamebureau ApS har udført, jf. punkt 2.
AP Reklamebureau ApS er dog ikke ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af AP Reklamebureau ApS eller ansatte. Kunden må selv sørge
for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
9. Underleverandører
AP Reklamebureau ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør.
10. Købeloven
Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel
tvist vedrørende aftale fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.